fbpx

Terms of use

Home >> Terms of use

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) на „СТАРТ ЕКО“ ООД, Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с някой от посочените текстове в тези общи условия, молим не използвайте https://starteco.bg. От момента на първото Ви посещение на нашия сайт Вие декларирате, че приемате и се съгласявате да спазвате тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 1. “Сайт” е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес https://www.starteco.bg/ или някои от поддомейните на същия адрес.
 2. “Връзка (препратка/линк)” означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
 3. “Потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 4. “Услуги” на сайта включват, но не се ограничават до:
  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни, RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;
  • получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.
 5. “IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 6. “Форсмажорно/случайно събитие” е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 7. “Злонамерени атаки от трети лица” – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите, намиращи се на сайта https://www.starteco.bg/  . Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана със „СТАРТ ЕКО“ ООД и неговите дистрибутори на територията на Република България.

Информацията, съдържаща се на тази интернет-страница не представлява професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като база за вземане на инвестиционни решения.

ІІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта принадлежат на „СТАРТ ЕКО“ ООД и/или съответните правоносители, в случай, че са посочени изрично други такива. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Вие можете свободно да публикувате връзки към сайта, като посочвате източника и автора на съответния материал. Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на „СТАРТ ЕКО“ ООД е забранено. Изключение се прави само за статистически данни, чието използване се разрешава при изрично посочване на „СТАРТ ЕКО“ ООД като техен източник.

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

ІV. ОТГОВОРНОСТИ

„СТАРТ ЕКО“ ООД не носи отговорност в случай на използване на ресурсите в сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

„СТАРТ ЕКО“ ООД се стреми да предоставя на потребителите вярна и точна информация, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени в резултат на използване на този сайт и информационните ресурси, съдържащи се в него.

Ние не носим отговорност за действията на своите потребители, които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството, добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено на Потребителя, който е предприел тези действия.

Ние не носим отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от нас услуги, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „СТАРТ ЕКО“ ООД

„СТАРТ ЕКО“ ООД се задължава, доколкото е в нейните възможности, да осигури нормален достъп за използване на услугите, предоставяни от сайта.

Националната комисия за корпоративно управление се задължава да съхранява информацията, предоставена от потребителите, по начин, който не позволява нейното придобиване от трети лица, освен в случаите, когато целта на предоставяната информация е нейното разпространение.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта.

Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя доброволно на сайта чрез електронния формуляр, намиращ се на страницата с контакти .

VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на „СТАРТ ЕКО“ ООД или в резултат на промени в приложимото законодателство.

При промяна на настоящите Общи условия „СТАРТ ЕКО“ ООД се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет и да уведоми посетителите на уеб-сайта в срок най-малко 3 дни преди влизането им в сила.

VIII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

ІХ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

Share:
×